Betingelser

 1. Disser forretningsbetingelser gælder for samtlige opgaver som bliver udført af eller på vegne af SSHJ Advocaten (herefter: SSHJ) eller af én af eller på vegne af én af SSHJ's partnere, medmindre andet aftales skriftligt med hvervgiveren. Partnerne i SSHJ er henholdsvis SHJA B.V. i Amsterdam og Schluep Advocaat B.V. i Amsterdam og Vandenberg legal B.V. i Amsterdam.
 2. Hvervgiveren er den som enten for sig selv som klient eller for en anden, som er klient, anmoder SSHJ eller en af partnerne i SSHJ om at udføre en opgave. Hvervgiveren der ikke selv er klient, står inde for at klienten er bundet af aftalen mellem hvervgiveren og SSHJ og/eller SSHJ's partnere. Medmindre andet er fastlagt skriftligt, kan SSHJ og dets partnere anse hvervgiveren, som anmoder om en opgave for en anden, for en agent der optræder på egne vegne til gode for klienten (lasthebber op eigen naam).
 3. Partnerne i SSHJ opkræver honorar for deres udførsel af opgaven som aftalt med hvervgiveren. Såfremt der (endnu) ikke er lavet en udtrykkelig aftale, gælder det almindelige honorar som SSHJ's partnerne håndterer i lignende sager, under hensyntagen til den enkelte klients forhold. SSHJ og dets partneres timetakster er eksklusiv moms og eventuelle andre (ind- eller udenlandske) skatter, samt eksklusiv nødvendige omkostninger og udlæg fra tredjemand (så som retsafgift, translatører, gebyrer etcetera). Der bliver faktureret månedligt med en betalingsfrist på 14 dage.
 4. Medmindre andet er aftalt skriftligt, kan SSHJ's partnere per 1. januar i et følgende kalenderår, forhøje timetaksten med maksimalt det af det Nederlandske Centrale Bureau for statistik årligt fastsatte inflationstal, afrundet til et multiplum af € 5.
 5. Ved forsinket betaling eller ingen betaling af en faktura fra SSHJ eller dets partnere, er SSHJ og den pågældende partner berettiget til at opkræve renter over det forskyldte beløb, beregnet fra fakturaens forfaldsdag, samt et inkasso-tillæg på 15% med et minimum på € 500 og et maksimum på € 10.000, uden at dette indskrænker SSHJ's øvrige rettigheder i henhold til loven.
 6. SSHJ og dets partnere kan til alle tider opkræve et forskud eller et depositum for omkostninger, før opgaven igangsættes eller fortsættes.
 7. SSHJ og dets partnere hæfter udelukkende for skade for så vidt denne er forvoldt af SSHJ selv eller af dets partnere eller af deres ansatte og kun i det omfang skaden er en direkte følge af SSHJ's eller dets partneres grove uagtsomhed eller forsæt. SSHJ eller dets partnere hæfter under ingen omstændigheder for skade forvoldt af tredjemand, hvorunder agenter (hulppersonen) og andre rådgivere. Partnerne i SSHJ og deres ansatte hæfter ikke direkte, bortset fra hvis der er tale om direkte forsæt.
 8. Uden indskrænkninger i nærværende forretningsbetingelser er ethvert ansvar for den ydede bistand for såvel SSHJ som dets partnere og ansatte begrænset til direkte skade på personer og goder og til summen af det beløb, som udbetales af vores ansvarsforsikring, forøget med den anvendelige egen risiko. På anmodning kan gives indsigt i forsikringspolicen.
 9. SSHJ og dets partnere har fuldmagt til, inden for rammerne af udførelsen af opgaven, på vegne af hvervgiveren at anmode tredjemand (såsom foged, stævningsmand, kurer, eksterne rådgivere) om opgaver og dermed, på vegne af hvervgiveren, at acceptere tredjemands ansvars- begrænsninger og -udelukkelser samt andre betingelser.
 10. SSHJ kan til enhver tid ændre disse forretningsbetingelser. Hvervgiveren er bundet af ændringen med mindre han, inden for 4 uger efter at han er blevet bekendt med ændringen, skriftligt tilkendegiver overfor SSHJ at han ikke accepterer ændringen.
 11. Retsforholdet mellem hvervgiveren på den ene side og SSHJ og dets partnere på den anden side er underlagt Hollandsk lov og tvister i forbindelse med retsforholdet kan udelukkende indbringes for domstolen i Amsterdam.
 12. Hvis der på nogen måde opstår uenighed om den danske oversættelse af hollandske termer i disse forretningsbetingelser, så er den hollandske juridiske term gældende.

Amsterdam, april 2019

© SSHJ 2022 - website